DMCA

HomeOfficeDecoration.net Web Dohody HomeOfficeDecoration.net Webové Stránky (“Stránky”) je on-line informační služby poskytované HomeOfficeDecoration (“HomeOfficeDecoration”), na základě vašeho souladu s podmínkami a podmínek stanovených níže. PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO DOKUMENT PŘED PŘÍSTUPEM NEBO POUŽITÍM STRÁNKY. SVÝM PŘÍSTUPEM NEBO POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY, SOUHLASÍTE BÝT VÁZÁNI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI NÍŽE. POKUD NECHCETE BÝT VÁZÁN TĚMITO PODMÍNKAMI, NESMÍTE PŘISTUPOVAT NEBO POUŽÍVAT STRÁNKY. HomeOfficeDecoration MŮŽE ZMĚNIT TUTO DOHODU kdykoli, A TYTO ÚPRAVY BUDOU ÚČINNÉ OKAMŽITĚ PO zveřejnění UPRAVENÉ SMLOUVY NA MÍSTĚ. SOUHLASÍTE S TÍM, ABY PŘEZKOUMÁNÍ DOHODY PRAVIDELNĚ, ABY SI BÝT VĚDOMI TĚCHTO ZMĚN, A TRVÁNÍ VAŠEHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK BUDE POVAŽOVÁNO ZA VÁŠ NEZVRATNÝ PŘIJETÍ UPRAVENÉ SMLOUVY. 1. Autorské právo, Licence a zaslané nápady. Celý obsah tohoto Webu je chráněn mezinárodními autorskými právy a zákony. Majitelem autorských práv a ochranných známek jsou HomeOfficeDecoration, její partneři nebo další třetí strany, poskytovatelé licencí. NESMÍTE UPRAVOVAT, KOPÍROVAT, REPRODUKOVAT, PUBLIKOVAT, NAHRÁVAT, ZVEŘEJŇOVAT, PŘENÁŠET, DISTRIBUOVAT NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, MATERIÁL NA STRÁNKÁCH, VČETNĚ TEXTU, GRAFIKY, KÓDU A/NEBO SOFTWARU. Můžete tisknout a stahovat části materiálu z různých oblastí serveru výhradně pro vaše vlastní, nekomerční použití, za předpokladu, že souhlasíte s tím, ne, změnit nebo odstranit jakákoli autorská práva nebo vlastnická oznámení z materiálů. Souhlasíte s tím, aby poskytnout HomeOfficeDecoration non-exclusive, royalty-free, celosvětovou, trvalou licenci s právem poskytovat dílčí licenci, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat a veřejně předvádět nějaké materiály a další informace (včetně, bez omezení, obsažených myšlenek pro nové nebo zlepšené produkty a služby), které odešlete do jakékoli veřejné oblasti Stránek (jako jsou například vývěsky, fóra a diskusní skupiny) nebo e-mailem na HomeOfficeDecoration všemi prostředky a na jakémkoli médiu nyní známé nebo později vyvinuté. Můžete také poskytnout HomeOfficeDecoration právo použít vaše jméno v souvislosti s předloženými materiály a další informace, stejně jako v souvislosti s reklamní, marketingové a propagační materiál vztahující se k nim. Souhlasíte s tím, že budete mít žádný postih proti HomeOfficeDecoration pro jakékoliv domnělé nebo skutečné porušení, nebo zneužití jakýchkoli vlastnických přímo ve vaší komunikaci HomeOfficeDecoration. TrafficServer 1.01 ochranné ZNÁMKY. Publikace, produkty, obsah nebo služby odkazované v tomto dokumentu nebo na Webu jsou exkluzivní ochranné známky nebo servicemarks z HomeOfficeDecoration. Ostatní názvy výrobků a společností uvedené na této Stránce mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. 2. Použití na Webu. Chápete, že, s výjimkou informace, produkty nebo služby, které jsou jednoznačně označeny jako dodané HomeOfficeDecoration, HomeOfficeDecoration nefunguje, pod kontrolou ani neschvaluje žádné informace, produkty nebo služby na Internetu v žádném případě. Kromě HomeOfficeDecoration – zjištěné informace, produkty nebo služby, veškeré informace, produkty a služby nabízené prostřednictvím této Stránky, nebo na Internetu obecně, jsou nabízené třetími stranami, které nejsou jinak spjata s firmou HomeOfficeDecoration. Můžete také pochopit, že HomeOfficeDecoration nemůže a nezaručuje ani zaručit, že soubory k dispozici ke stažení prostřednictvím Webu bude bez infekce nebo viry, červy, Trojské koně nebo jiné kódy, které se projevují kontaminující nebo destruktivní vlastnosti. Ty jsou odpovědné za provádění dostatečných postupů a kontrolních míst k uspokojení vašich konkrétních požadavků na přesnost vstupních dat a výstup, a pro udržení znamená externí Místo pro rekonstrukce všech ztracených dat. PŘEDPOKLÁDÁTE, CELKEM ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A INTERNETU. HomeOfficeDecoration POSKYTUJE WEB A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE “tak JAK JE”, A nečiní ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ NEBO POTVRZENÍ JAKÉKOLI (VČETNĚ, ale BEZ OMEZENÍ, ZÁRUKY právního nároku NEBO NEPORUŠENÍ práv, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL) S OHLEDEM NA SLUŽBY, JAKÉKOLIV ZBOŽÍ, INFORMACE NEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO NA INTERNETU OBECNĚ, A HomeOfficeDecoration nenese ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁKLADY NEBO ŠKODY, které vzniknou PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO Z TAKOVÉ TRANSAKCE. TO JE VÝHRADNĚ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ JE ZHODNOTIT SPRÁVNOST, ÚPLNOST A UŽITEČNOST VŠECH STANOVISEK, PORADENSTVÍ, SLUŽBY, ZBOŽÍ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO NA INTERNETU OBECNĚ. HomeOfficeDecoration nezaručuje, ŽE SLUŽBA BUDE fungovat bez přerušení NEBO bez CHYB NEBO ŽE VADY VE SLUŽBĚ BUDOU OPRAVENY. CHÁPETE, DÁLE TO, ŽE ČISTÁ POVAHA INTERNETU OBSAHUJE NESESTŘÍHANÉ MATERIÁLY, Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU SEXUÁLNĚ EXPLICITNÍ NEBO MŮŽE BÝT URÁŽLIVÝ. VÁŠ PŘÍSTUP K TĚMTO MATERIÁLŮM JE NA VAŠE RIZIKO. HomeOfficeDecoration NEMÁ ŽÁDNOU KONTROLU NAD, A NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TYTO MATERIÁLY. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE HomeOfficeDecoration ODPOVĚDNOST ZA (I) JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE bez omezení, ŠKOD způsobených ZTRÁTOU ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO INFORMACÍ, A podobně) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY, NEBO JAKÉKOLIV INFORMACE, NEBO TRANSAKCÍ POSKYTOVANÝCH NA SLUŽBY, NEBO STAŽENÝ ZE SLUŽBY, NEBO JAKÉKOLIV ZPOŽDĚNÍ TAKOVÉ INFORMACE NEBO SLUŽBY. I KDYŽ HomeOfficeDecoration NEBO JEJÍ oprávnění ZÁSTUPCI BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, NEBO (II) JAKÝKOLI NÁROK PŘIČÍST K CHYBÁM, OPOMENUTÍM NEBO JINÝM NEPŘESNOSTEM VE SLUŽBĚ A/NEBO MATERIÁLY NEBO INFORMACE STAŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TĚCHTO STÁTECH, HomeOfficeDecoration ODPOVĚDNOST JE OMEZENA V maximální možné MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM. HomeOfficeDecoration nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete vstoupit prostřednictvím této jedné nebo které vám mohou odkaz na tuto Stránku. Při přístupu k non – HomeOfficeDecoration webové stránky, prosím, pochopit, že to je nezávislé od HomeOfficeDecoration, a to HomeOfficeDecoration nemá žádnou kontrolu nad obsahem, že webové stránky. Kromě toho, odkaz na HomeOfficeDecoration webové stránky neznamená, že HomeOfficeDecoration souhlasí nebo přijímá jakoukoliv zodpovědnost za obsah, nebo použití, takovýchto webových stránek. 3. Pojistné plnění. Zavazujete se odškodnit, bránit a držet neškodné HomeOfficeDecoration, její úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele a jakékoli třetí strany informace poskytovatelé Služeb z a proti veškeré ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývající z porušení této Dohody (včetně nedbalosti nebo protiprávního jednání), tím, že vám nebo jakékoli jiné osobě přístup k této Služby. 4. Práva Třetích Stran. Ustanovení odstavců 2 (Používání Služby), a 3 (Odškodnění) ve prospěch HomeOfficeDecoration a její úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele a jakékoli třetí strany informace poskytovatelé Služeb. Každá z těchto osob nebo subjektů, musí mít právo na uplatnění a vymáhání těchto ustanovení přímo proti vám svým vlastním jménem. 5.Termín-TZP – Ukončení. Tato Dohoda může být ukončena kteroukoliv ze stran bez předchozího upozornění kdykoli, z jakéhokoli důvodu. Ustanovení odstavců 1 (Autorské právo, Licence a zaslané nápady), 2 (Používání Služby), 3 (Odškodnění), 4 (Práva Třetích Stran) a 6 (Různé) budou trvat i po ukončení této Dohody. 6.Různé. Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákony Spojených Států Amerických se vztahuje na dohody uzavřené a prováděné ve Spojených Státech Amerických. Souhlasíte s tím, že jakýkoli právní úkon nebo řízení mezi HomeOfficeDecoration a pro jakékoliv účely týkající se této Smlouvy nebo závazků stran podle této smlouvy budou rozhodovány výhradně ve federální nebo státní soud příslušné jurisdikce sedí v Spojené Státy Americké . Jakýkoli důvod žaloby nebo nároku může mít s ohledem na Služby, musí být zahájena do jednoho (1) rok po tvrzení nebo důvod žaloby vznikne nebo takový nárok nebo důvod žaloby je vyloučen. HomeOfficeDecoration neschopnost trvat na tom, nebo vymáhat přísné plnění všech ustanovení této Dohody nesmí být vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli ustanovení či práva. Ani průběh jednání mezi stranami ani obchodní praxe rozhoduje změnit jakékoli ustanovení této Dohody. HomeOfficeDecoration může postoupit svá práva a povinnosti podle této Dohody na každé straně, a to kdykoli bez předchozího upozornění. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA.© 1999-2016 Připraven pro: HomeOfficeDecoration, Všechna práva vyhrazena.

[contact-form-7 id=”21874″ title=”Kontaktujte Nás”]

Adblock detector